en

1. מבוא

1.1.סופרסונאס קלאב (להלן: "הקלאב" או "המועדון") הוקם על ידי חברת סופרסונאס בע"מ (להלן: "החברה") במטרה לחבר בין נשים מומחיות בקשת של תחומים ("סופרסונות") בתחומי עניין משותפים ואישיים, לזמן מקום להתפתחות אישית ומקצועית לחברותיו, בין היתר, באמצעות הפקתם של אירועי תוכן ייחודיים ומגוונים מעת לעת (להלן: "האירוע"), הרצאות העשרה והשראה, סדנאות, סיורים, סרטים וכיוצ"ב ולהעניק למצטרפות לסופרסונס קלאב (להלן: "חברות המועדון") הטבות והנחות שונות, הכל בהתאם להוראות תקנון זה.

1.2. ההרשמה למועדון כפופה ומותנית בהסכמת חברת המועדון לאמור בתקנון זה. הרשמה למועדון החברות מעידה על הסכמה לתנאים אלה.

1.3. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את החברה ו/או הנהלת המועדון.

1.4. החברה זכאית לקבוע ולערוך שינויים בכללי התקנון של הקלאב בכל עת. האחריות המלאה להכרת תנאי התקנון וקבלת ההטבות על פי תנאיו חלה בכל עת על חברות המועדון.

2. הרשמה וחברות במועדון

2.1. ההרשמה למועדון החברות כרוכה ברישום ומתן פרטים מזהים, באמצעות אתר האינטרנט של סופרסונס בכתובת – www.supersonas.com (להלן: "האתר") ו/או על ידי שליחת מייל להנהלת המועדון בכתובת office@supersonas.com .

2.2. חברות המועדון תהיינה אחראיות לעדכן את הנהלת המועדון בכתב בכל שינוי שחל בפרטים שמסרו בטופס ההרשמה. היעדר עדכון פרטי חברות המועדון כאמור לעיל, עלול למנוע מהנהלת המועדון את האפשרות לשלוח הודעות ופרסומים לחברות המועדון, ובמקרה זה תהיינה חברות המועדון מנועות מלהעלות כל טענה בעניין.

2.3. החברות הינה אישית, אינה ניתנת להעברה לצדדים שלישיים בכל צורה כלשהי, ולרבות לא בדרך של מכירה או העברה ללא תמורה לצד שלישי כלשהו.

2.4. לחברות המועדון הזכות המלאה לבטל/למחוק את חברותן על פי ראות עיניהן ובהתאם לשיקול דעתן, באמצעות משלוח הודעה בכתב להנהלת המועדון.

2.5. ביקשה חברה במועדון, באמצעות משלוח הודעה כאמור בסעיף 2.4 לעיל, להפסיק את חברותה במועדון בתוך ארבעה עשר ימים מיום הצטרפותה למועדון, תהא חברת המועדון זכאית להחזר כספי של אותו חלק ממחיר ההצטרפות ששולם על ידה בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההצטרפות או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם. במקרה של ביטול בהתאם לסעיף זה, תשיב חברת המועדון כל מענק שקיבלה בגין הצטרפותה למועדון, לרבות מתנות הצטרפות וכיוצ"ב. כמו כן, במידה וחברת המועדון, במהלך תקופת חברותה במועדון עובר לביטול, השתתפה באירוע אחד או יותר, תשלם חברת המועדון או ינוכה מסכום ההחזר הכספי לחברת המועדון, בגין כל אירוע, את עלות השתתפות אורחת באירוע (בהתאם לעלויות המפורטות להלן).

2.6. ביקשה חברה במועדון להפסיק את חברותה כאמור בסעיף 2.4 לעיל, לאחר ארבעה עשר יום מיום ההצטרפות למועדון, יחשב הדבר כויתור מוחלט על כל זכויותיה כחברת מועדון וחברת המועדון לא תהיה זכאית להחזר כספי כלשהו בגין דמי החברות ששולמו על ידה.

2.7. הצטרפות כאורחת לאירוע, ניתנת לביטול באמצעות משלוח הודעה בכתב להנהלת המועדון, בתוך ארבעה עשר ימים מיום ההצטרפות ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד האירוע. במקרה של ביטול כאמור, תחויב המשתתפת בדמי ביטול בשיעור של 5% מעלות ההשתתפות באירוע.

2.8. הנהלת המועדון לא תאפשר הקפאת חברות מועדון, אלא עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

2.9. הרשמה למועדון וחברות בו מהווה הסכמה לשמירת כל המידע האישי שנצבר בחברה לגבי אותה חברת מועדון במאגר המידע שלה.

3. דמי חברות במועדון

3.1. הצטרפות שנתית למועדון החברות כרוכה בתשלום על סך – 1,440 ₪ (להלן: "דמי החברות").

3.2. את דמי החברות ניתן להסדיר באמצעות תשלום אחד חד פעמי או לחילופין באמצעות שנים עשר תשלומים חודשיים שווים על סך 120 ₪, בהתאם להעדפת חברת המועדון.

3.3. הצטרפות כאורחת לאירוע בודד בלבד (לא מהווה הצטרפות למועדון החברות) כרוכה בתשלום על סך – 150 ₪ לאירוע.

3.4. חברת מועדון אשר שילמה את דמי החברות תוכל לקחת חלק במכלול ההטבות והשירותים המוצעים מעת לעת על ידי מועדון החברות, וכן להשתתף ללא עלות בכל אירועי התוכן בהפקת מועדון החברות. יובהר, כי הצטרפות כאורחת לאירוע, מקנה זכות לקחת חלק באירוע התוכן הרלוונטי בלבד ואינה מקנה חברות במועדון ו/או זכות לקבלת ההטבות והשירותים המוצעים על ידי המועדון.

3.5. מובהר, כי החברה תהא רשאית לשנות בכל עת את מחירי ההצטרפות, המפורטים לעיל, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4. הטבות לחברות המועדון

4.1. חברות המועדון תהיינה זכאיות להשתתף באירועי התוכן המגוונים אשר יופקו על ידי החברה, לרבות הרצאות העשרה והשראה, סדנאות, סיורים, סרטים וכיוצ"ב.

4.2. חברות המועדון תהיינה זכאיות להנחה על מגוון השירותים הקיימים והעתידיים הניתנים ביחידות העסקיות של Supersonas.

4.3. חברות המועדון תהיינה זכאיות להנחות לרכישת מוצרים ושירותים שונים, להשתתפות במבצעים ייחודיים ולהטבות אחרות, הכל כפי שיפורסם מעת לעת על ידי הנהלת המועדון.

4.4. הנהלת המועדון תפרסם את המידע על האירועים ו/או ההטבות השונות הניתנות לחברות המועדון באותה עת, באמצעות האתר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או פניות טלפוניות, על פי שיקול דעת הנהלת המועדון, בהתאם לפרטים שנמסרו בעת ההצטרפות למועדון ו/או ההצטרפות לאתר.

4.5. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות ללא כל הודעה מוקדמת את שעורי ההנחות שיינתנו לחברות המועדון, ולערוך שינויים במבצעי ההנחות וההטבות הניתנות לחברות המועדון, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4.6. למען הסר ספק, חברות המועדון לא תהיינה זכאיות לקבלת זיכוי כספי ו/או אחר עקב אי השתתפותן, מכל סיבה שהיא, באירועים שיופקו ו/או ניצול ההטבות הניתנות.

5. הגנת הפרטיות ואבטחה

5.1. פרטי חברות המועדון המופיעים בטופס ההרשמה יישמרו במאגר המידע של החברה ולא יימסרו לאחר ללא הסכמת חברות המועדון. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים, על מנת ליצור קשר עם חברות המועדון, להעביר להן מידע ולעדכן אותן בדבר שירותים נוספים המוצעים על ידה.

5.2. החברה תנקוט בכל האמצעים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי החברות במועדון, והכל בהתאם להוראות הדין החל. עם זאת החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי החברות במועדון הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים זדוניים של צדדים שלישיים ולחברת המועדון לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה בקשר עם חשיפת הנתונים אשר מסרה בעת שהצטרפה למועדון במקרה כאמור לעיל.

6. הודעות

6.1. ידוע לחברות המועדון כי החברה תשתמש בפרטי חברות המועדון לצורכי דיוור ישיר של משלוח הודעות ו/או פרסומים בנוגע לאירועים שמארגנת החברה ו/או שירותים הניתנים באמצעותה, לרבות באמצעות דוא"ל ו/או פקס ו/או באמצעות הודעות טלפוניות מוקלטות או אחרות מטעם החברה ו/או הנהלת המועדון. בהרשמתן למועדון מאשרות חברות המועדון את הסכמתן למשלוח הודעות כאמור באמצעים כאמור.

6.2. מובהר כי על אף הסכמת חברות המועדון כאמור בסעיף 6.1 לעיל, חברות המועדון תהיינה רשאיות לחזור בהן מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב לחברה בכתב או בדרך בה שוגרו אליהן ההודעות על ידי החברה.

7. כללי

7.1. אין בהוראות תקנון זה כדי לגרוע מהוראות תקנון תנאי השימוש באתר והרשמה למועדון החברות מהווה הסכמה של הנרשמת גם להוראות תקנון תנאי השימוש באתר, אשר תחולנה בנוסף לתנאי תקנון זה.

7.2. החברות במועדון לא תעניק לחברות המועדון כל הטבה אחרת מעבר להטבות שמפורסמות מעת לעת ע"י הנהלת המועדון כאמור לעיל ו/או המפורטות בתקנון זה.

7.3. הנהלת המועדון תהיה רשאית להחליט בכל עת על הפסקת פעילות המועדון בהודעה מראש בת שלושים (30) יום לפחות (להלן: "ההודעה"), שתפורסם באחד מאמצעי הפרסום המפורטים בתקנון זה. החליטה הנהלת המועדון על הפסקת פעילות המועדון כאמור לעיל, תשיב הנהלת המועדון לחברות המועדון את החלק היחסי מן התמורה אשר שילמה בגין הצטרפות למועדון, בהתאם למספר החודשים שנותרו לחברותה מיום ההודעה ועד למועד סיום תוקף החברות בפועל, ומעבר לכך, לא תחול כל חובה אחרת על הנהלת המועדון בקשר עם הפסקת פעילות המועדון כאמור לעיל.

7.4. אלא אם נאמר מפורשות אחרת בתקנון זה, הודעות מועדון החברות בכל דבר ועניין ולרבות אך לא רק בעניינים שקשורים בשינוי ו/או בהוספה ו/או בגריעה שיבוצעו ו/או שבכוונת הנהלת המועדון לבצע, בתקנון ו/או בהטבות השונות ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חברות המועדון ו/או הפסקת פעילותה וכיו"ב, ייעשו על ידי הנהלת המועדון באופן ובדרך כפי שהנהלת המועדון תמצא לנכון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית.

7.5. הנהלת המועדון ו/או מי מטעמה אינה אחראית בשום צורה ואופן להתקשרויות בין חברות המועדון לכל צד ג' שהוא במסגרת ו/או על פי מבצעים שיפורסמו על ידי הנהלת המועדון. כל התקשרות כאמור לקבלת שירות או לרכישת מוצר תהא באחריות בלעדית של נותן השירות או המוצר כאמור. מובהר כי הנהלת המועדון לא אחראית לטיב השירות ו/או איכות המוצר אשר יסופקו לחברות המועדון.

7.6. במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

7.7. דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על כל ענין הנובע מתקנון זה והחברות במועדון, תנאיו, הוראותיו וכל דבר וענין. סמכות השיפוט תהא אך ורק לבתי המשפט של מדינת ישראל ורק בהתאם לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט המקומית בכל ענין כאמור תהיה לבתי המשפט בתל אביב יפו ולהם בלבד.

7.8. הנהלת המועדון הינה הסמכות הבלעדית לפרשנות הוראות תקנון זה.

8. יצירת קשר עם הנהלת המועדון

באמצעות כתובת המייל – office@supersonas.com