en

1. מבוא

1.1.סופרסונאס קלאב (להלן: "הקלאב" או "המועדון") הוקם על ידי חברת סופרסונאס בע"מ (להלן: "החברה") במטרה לחבר בין נשים מומחיות בקשת של תחומים ("סופרסונות") בתחומי עניין משותפים ואישיים, לזמן מקום להתפתחות אישית ומקצועית לחברותיו, בין היתר, באמצעות הפקתם של אירועי תוכן ייחודיים ומגוונים מעת לעת (להלן: "האירוע"), הרצאות העשרה והשראה, סדנאות, סיורים, סרטים וכיוצ"ב ולהעניק למצטרפות לסופרסונס קלאב (להלן: "חברות המועדון") הטבות והנחות שונות, הכל בהתאם להוראות תקנון זה.

1.2. ההרשמה למועדון כפופה ומותנית בהסכמת חברת המועדון לאמור בתקנון זה. הרשמה למועדון החברות מעידה על הסכמה לתנאים אלה.

1.3. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את החברה ו/או הנהלת המועדון.

1.4. החברה זכאית לקבוע ולערוך שינויים בכללי התקנון של הקלאב בכל עת. האחריות המלאה להכרת תנאי התקנון וקבלת ההטבות על פי תנאיו חלה בכל עת על חברות המועדון.

 

5. הגנת הפרטיות ואבטחה

5.1. פרטי חברות המועדון המופיעים בטופס ההרשמה יישמרו במאגר המידע של החברה ולא יימסרו לאחר ללא הסכמת חברות המועדון. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים, על מנת ליצור קשר עם חברות המועדון, להעביר להן מידע ולעדכן אותן בדבר שירותים נוספים המוצעים על ידה.

5.2. החברה תנקוט בכל האמצעים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי החברות במועדון, והכל בהתאם להוראות הדין החל. עם זאת החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי החברות במועדון הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים זדוניים של צדדים שלישיים ולחברת המועדון לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה בקשר עם חשיפת הנתונים אשר מסרה בעת שהצטרפה למועדון במקרה כאמור לעיל.

6. הודעות

6.1. ידוע לחברות המועדון כי החברה תשתמש בפרטי חברות המועדון לצורכי דיוור ישיר של משלוח הודעות ו/או פרסומים בנוגע לאירועים שמארגנת החברה ו/או שירותים הניתנים באמצעותה, לרבות באמצעות דוא"ל ו/או פקס ו/או באמצעות הודעות טלפוניות מוקלטות או אחרות מטעם החברה ו/או הנהלת המועדון. בהרשמתן למועדון מאשרות חברות המועדון את הסכמתן למשלוח הודעות כאמור באמצעים כאמור.

6.2. מובהר כי על אף הסכמת חברות המועדון כאמור בסעיף 6.1 לעיל, חברות המועדון תהיינה רשאיות לחזור בהן מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב לחברה בכתב או בדרך בה שוגרו אליהן ההודעות על ידי החברה.

7. כללי

7.1. אין בהוראות תקנון זה כדי לגרוע מהוראות תקנון תנאי השימוש באתר והרשמה למועדון החברות מהווה הסכמה של הנרשמת גם להוראות תקנון תנאי השימוש באתר, אשר תחולנה בנוסף לתנאי תקנון זה.

7.2. החברות במועדון לא תעניק לחברות המועדון כל הטבה אחרת מעבר להטבות שמפורסמות מעת לעת ע"י הנהלת המועדון כאמור לעיל ו/או המפורטות בתקנון זה.

7.3. הנהלת המועדון תהיה רשאית להחליט בכל עת על הפסקת פעילות המועדון בהודעה מראש בת שלושים (30) יום לפחות (להלן: "ההודעה"), שתפורסם באחד מאמצעי הפרסום המפורטים בתקנון זה. החליטה הנהלת המועדון על הפסקת פעילות המועדון כאמור לעיל, תשיב הנהלת המועדון לחברות המועדון את החלק היחסי מן התמורה אשר שילמה בגין הצטרפות למועדון, בהתאם למספר החודשים שנותרו לחברותה מיום ההודעה ועד למועד סיום תוקף החברות בפועל, ומעבר לכך, לא תחול כל חובה אחרת על הנהלת המועדון בקשר עם הפסקת פעילות המועדון כאמור לעיל.

7.4. אלא אם נאמר מפורשות אחרת בתקנון זה, הודעות מועדון החברות בכל דבר ועניין ולרבות אך לא רק בעניינים שקשורים בשינוי ו/או בהוספה ו/או בגריעה שיבוצעו ו/או שבכוונת הנהלת המועדון לבצע, בתקנון ו/או בהטבות השונות ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חברות המועדון ו/או הפסקת פעילותה וכיו"ב, ייעשו על ידי הנהלת המועדון באופן ובדרך כפי שהנהלת המועדון תמצא לנכון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית.

7.5. הנהלת המועדון ו/או מי מטעמה אינה אחראית בשום צורה ואופן להתקשרויות בין חברות המועדון לכל צד ג' שהוא במסגרת ו/או על פי מבצעים שיפורסמו על ידי הנהלת המועדון. כל התקשרות כאמור לקבלת שירות או לרכישת מוצר תהא באחריות בלעדית של נותן השירות או המוצר כאמור. מובהר כי הנהלת המועדון לא אחראית לטיב השירות ו/או איכות המוצר אשר יסופקו לחברות המועדון.

7.6. במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

7.7. דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על כל ענין הנובע מתקנון זה והחברות במועדון, תנאיו, הוראותיו וכל דבר וענין. סמכות השיפוט תהא אך ורק לבתי המשפט של מדינת ישראל ורק בהתאם לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט המקומית בכל ענין כאמור תהיה לבתי המשפט בתל אביב יפו ולהם בלבד.

7.8. הנהלת המועדון הינה הסמכות הבלעדית לפרשנות הוראות תקנון זה.

8. יצירת קשר עם הנהלת המועדון

באמצעות כתובת המייל – office@supersonas.com